Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GRELIE.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży dla produktów prowadzonej za pośrednictwem Serwisu grelie.pl
2. Serwis świadczący usługi pośrednictwa przy zakupie od Sprzedawcy prowadzi BIGOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 10B, 70-655 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001057868, NIP: 9552575097, REGON: 526379950, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł opłacony w całości, zwany dalej Pośrednikiem.
3. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: kontakt@grelie.pl, lub formularz kontaktowy w Serwisie. Dane Sprzedawcy zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem Zamówienia oraz są dostępne na żądanie Klienta u Pośrednika.

II. DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) KONTO – to przydzielona danemu Klientowi część strony Pośrednika, za pomocą której Klient może on dokonywać określonych działań w ramach strony Pośrednika, jak zamawianie Produktów i inne;
b) USŁUGA POŚREDNICTWA – Usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta polegająca na przyjęciu od Klienta Zamówienia oraz płatności za Zamówienie, a następnie zawarcie w imieniu i na rzecz Klienta Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem;
c) SERWIS – to witryna internetowa należąca do Pośrednika za pomocą, której świadczy on opisane poniżej usługi;
d) KLIENT – to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach strony Pośrednika lub korzysta z innych Usług dostępnych na stronie Pośrednika;
e) REGULAMIN – niniejszy dokument;
f) POŚREDNIK - Bigom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 10B, 70-655 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001057868, NIP: 9552575097, REGON: 526379950, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł opłacony w całości.  g) SPRZEDAWCA – podmiot, z którym Pośrednik zawiera Umowę sprzedaży w imieniu i na rzecz Klienta. Lista sprzedawców dostępna jest pod linkiem.
h) TOWAR – produkt prezentowany na stronie Pośrednika, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
i) UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik;
j) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, którą w imieniu i na rzecz Klienta ma zawrzeć Pośrednik ze Sprzedawcą.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Korzystanie z usług Pośrednika jest możliwe wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta, minimalnych wymagań technicznych tj.:
- dostęp do Internetu,
- przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 11, Firefox co
najmniej w wersji 28.0, Chrome co najmniej w wersji 32, Opera co najmniej w wersji 12.17, Safari co najmniej w wersji 1.1.,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Pośrednik zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Towarów oferowanych przez Pośrednika pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Towaru. W tym celu Pośrednik ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Towarze tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta na stronie Pośrednika i na którym zarejestrowano zakup danego Towaru w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Towaru bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Towaru.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
Pośrednika,
- korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. USŁUGI
1. Usługa prowadzenia Konta w ramach strony Pośrednika dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w ramach strony Pośrednika zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
2. Pośrednik umożliwia na swojej stronie dokonanie zlecenia zakupu także bez posiadania konta Klienta. Jednakże w takim przypadku Klient nie ma dostępu do aktywnego śledzenia Zamówienia, a jedynie informowany jest o jego najważniejszych etapach na drodze mailowej.
3. Klient ma możliwość wysyłania wiadomości do Pośrednika lub poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@grelie.pl.
4. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Serwisu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Serwisu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się w Serwisie, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Serwisu: kontakt@grelie.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1. Klient składa Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie.
2. Zamówienie zostaje złożone Pośrednikowi przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Pośrednik prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Pośrednika o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi pośrednictwa.
3. Z chwilą zawarcia umowy świadczenia Usługi pośrednictwa Klient udziela
Pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz Klienta po zawarciu o świadczenie usługi Pośrednictwa, Pośrednik potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
4. Umowa sprzedaży zawierana będzie o treści zgodnej z Regulaminem i Zamówieniem.


VI. POŚREDNICTWO W ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY
1. W ramach świadczenia Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Pośrednik przyjmuje od Klienta Zamówienie oraz płatność za Zamówienie i zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę sprzedaży w zakresie wybranych przez Klienta Towarów. Pośrednik, w ramach Usługi pośrednictwa dokonuje w imieniu Klienta płatności ceny Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy.
2. Warunkiem skorzystania z Usługi pośrednictwa jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Pośrednik prezentuje na stronach internetowych Serwisu informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Klienta wraz z ich opisem i parametrami technicznymi, stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz wszystkie dodatkowe opłaty celno-skarbowe. Ceny zawierają w sobie również koszty pośrednictwa, wynoszące ok. 10 do 30% oryginalnej ceny produktu. Koszt świadczenia Usługi pośrednictwa obejmujący cenę Towaru podawany jest w złotych polskich. Finalna cena, łącznie z opłatą za pośrednictwo i innymi ww. opłatami, jest podawana do wiadomości Klienta zawsze w ostatnim kroku przed dokonaniem Zamówienia. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi przez w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest także w podsumowaniu Zamówienia. Klient – poza obowiązkiem zapłaty ceny - nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami, w szczególnościami opłatami celnymi
czy podatkiem.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
Przelewy24.pl - obsługę płatności prowadzi PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.                                       b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe - obsługę płatności prowadzi Stripe Payments Europe Limited, z siedzibą przy 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia.

3. Klient winien dokonać płatności za Zamówienie w terminie 7 dni. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. DOSTAWA
1. Dostawa Towarów przez Sprzedawców jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa Towarów jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę.
3. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4. Czas dostawy dla produktów wynosi do 60 dni roboczych. Dokładny czas dostawy może różnić się w zależności od Towaru i jest zawsze wskazany na stronie produktowej przed dokonaniem Zamówienia. Może się on jednak wydłużyć ze względu na kwestie związane z transportem towaru do miejsca docelowego, maksymalnie do 90 dni roboczych, o czym Klient będzie poinformowany e-mailem.
5. Towar zostaje wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, bezpośrednio z magazynów producentów, z którymi współpracuje Sprzedawca lub z magazynu Sprzedawcy. Magazyny w większości znajdują się na terenie Azji i to właśnie z nich są wysyłane Towary.
6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
7. Towary z jednego Zamówienia mogą być wysyłane w odrębnych przesyłkach (częściami), za co Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, a czas dostawy zostanie zachowany w ww. terminie.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŚREDNICTWA
1. Klient składa Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie.
2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika na stronie Serwisu.
4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczenia usług, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę tj. zamówienie zostało już przekazane do Sprzedawcy do realizacji i opłacone, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy. Klient jest o tym informowany poprzez przesłanie e-maila z informacją o tym, że Zamówienie zostało przekazane do realizacji i jest przetwarzane przez Sprzedawcę, co będzie oznaczało, że odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa już nie przysługuje.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
7. Pośrednik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi pośrednictwa zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru (w przypadku wysyłki Towaru z Zamówienia częściami, od dostawy ostatniej części). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru
oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika w załączniku FORMULARZA ZWROTU
3. W celu dokonania odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest postępować według następujących kroków:
I. Przesłać informację o chęci zwrotu na adres e-mail: kontakt@grelie.pl. Dodatkowo załączyć zdjęcia Towarów, które ma zamiar zwrócić oraz numer Zamówienia. Będzie to traktowane jak przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu w imieniu Sprzedawcy.
II. W ciągu 3 dni roboczych klient otrzyma adres do zwrotu Towaru albo informację z jakich przyczyn odstąpienie nie jest skuteczne (np. przekroczenie terminu).
III. Klient ma 14 dni na wysłanie Towaru na adres podany przez Pośrednika drogą
mailową od momentu poinformowania o takim adresie (adres ten jest adresem
podawanym Pośrednikowi przez Sprzedawcę i może znajdować się poza granicami UE).
IV. Po przesłaniu Towaru Konsument zobligowany jest do przesłania Pośrednikowi
numeru przewozowego paczki drogą e-mail (dla usprawnienia rozliczeń).
V. Klient otrzyma zwrot środków nie później niż do 14 dni od tej daty (przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument
wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem).
4. Pośrednik nie przyjmuje zwrotów Towarów ani nie pośredniczy w tym zakresie, poza podjęciem działań opisanych powyżej.
5. Konsument może także kierować oświadczenia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży bezpośrednio do Sprzedawcy, którego dane są podawane przez Pośrednika, jakkolwiek ze względów organizacyjnych rekomendowany jest opisany wyżej sposób załatwienia zwrotu.
6. Pośrednik informuje w imieniu Sprzedawcy, że nie przysługuje prawo zwrotu Towaru w stosunku do Umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub jest to rzecz służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

XI. PROCEDURA REKLAMACJI USŁUG SERWISU
1. Klient może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług, w szczególności związane z wykonaniem Usługi pośrednictwa. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@grelie.pl lub pisemnie, na adres siedziby Pośrednika. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
2. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Pośrednik niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Pośrednikiem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie
do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej
platformy internetowej (platforma ODR).

XII. PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad i zrealizować wszelkie usługi zgodnie z zawartą Umową. W zakresie reklamacji co do ewentualnych wad Towarów, odpowiedzialnym pozostaje Sprzedawca. Jakkolwiek Pośrednik będzie realizował w imieniu Sprzedawcy zgłoszenia reklamacyjne Klientów. FORMULARZ REKLAMACJI. Odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady odbywa się na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
2. Sprzedawca zobowiązany jest również do wydania Towaru zgodnie z umową. Towar jest zgodny z umową jeżeli jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w przypadku treści cyfrowych także kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, pozostają w zgodzie z ustaleniami poczynionymi z Klientem w ramach zawartej umowy. Dodatkowo, Towar musi nadawać się do typowego dla niego wykorzystania, być dostarczonym w umówionej ilości, posiadać umówioną trwałość i bezpieczeństwo, a w przypadku Towarów z elementami cyfrowymi także umówioną kompatybilność oraz być
dostarczany z niezbędnymi do jego użytkowania akcesoriami.
3. Sprzedawca odpowiada za zgodność produktu z umową przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu Towaru.
4. Reklamacje z tytułu wad Towaru należy kierować na adres: BIGOM SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 10B, 70-655 Szczecin lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@grelie.pl.
5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać zdjęcia reklamowanego Towaru celem oględzin, a - jeżeli jest to możliwe – dołączyć dowód zakupu.
6. Pośrednik w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko w imieniu Sprzedawcy co do złożonej reklamacji, względnie przekaże stanowisko Sprzedawcy i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub Zamówieniu. Pośrednik wskaże także następne kroki jakie Klient jest zobowiązany podjąć w związku z procesem reklamacji, w tym w szczególności adres na który Klient jest zobowiązany wysłać reklamowany produkt (w tym także poprzez wysłanie do Klienta etykiety zwrotnej).

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Klientów dane osobowe Pośrednik zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie sporów i roszczeń w relacji Klient a Pośrednik mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
Regulaminu. Zawiadomienie Pośrednika o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.