Polityka prywatności

 POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I COOKIES GRELIE.PL

1. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?
Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

1.1. KTO JEST ADMINISTRATOREM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem naszej strony internetowej jest BIGOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 10B, 70-655 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001057868, NIP: 9552575097, REGON: 526379950, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł opłacony w całości (to jest my). W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
- poczty tradycyjnej: ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 10B, 70-655 Szczecin
- e-mail: kontakt@grelie.pl

2. DANE OSOBOWE
Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKICH CELACH?
Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy
z Klientem lub
podjęcie działań na
żądanie osoby,
której dane dotyczą,
przed zawarciem
w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy).

- przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do

momentu wygaśnięcia obowiązku
prawnego, związanego z
rachunkowością

- dane będą przetwarzane do
upływu okresu, w którym możliwe
jest dochodzenie roszczeń

- imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
kraj),
- nazwa firmy,
- NIP

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony
interes administratora).

Administrator może
przetwarzać dane w celu
marketingu
bezpośredniego wyłącznie
po uzyskaniu zgody i przy
braku sprzeciwu osoby,
której dane dotyczą.

 

- do momentu wycofania zgody –
pamiętaj, w każdej chwili możesz
wycofać zgodę. Przetwarzanie
danych do momentu cofnięcia
przez Ciebie zgody pozostaje
zgodne z prawem.

- dane będą przetwarzane do
upływu okresu, w którym możliwe
jest dochodzenie roszczeń

- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;

Marketing 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO
(zgoda)

- do momentu wycofania zgody –
pamiętaj, w każdej chwili możesz
wycofać zgodę. Przetwarzanie
danych do momentu cofnięcia
przez Ciebie zgody pozostaje
zgodne z prawem.
- dane będą przetwarzane do
upływu okresu, w którym możliwe
jest dochodzenie roszczeń
- do momentu, wypisania się z
newsletteru.

- imię i nazwisko;
- adres poczty elektronicznej; 
- numer telefonu;
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

Wyrażenie
przez Klienta opinii
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO - przy braku wyrażenia opinii przez
czas wynoszący 30 dni od
dokonania przez Ciebie zakupu
lub do momentu, uwzględnienia
sprzeciwu. wobec przetwarzania;
- przy wyrażeniu opinii - do
momentu jej usunięcia lub do
momentu uwzględnienia
sprzeciwu wobec przetwarzania
- dane będą przetwarzane do
upływu okresu, w którym
możliwe jest dochodzenie
roszczeń

- imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;

Prowadzenie
ksiąg rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji
podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z
2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 395).
- dane będą przetwarzane do
upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa nakazującymi
przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu
okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe
stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

- imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- NIP;
- nazwa firmy;

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO - dane są przechowywane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

- imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- NIP;
- nazwa firmy;

Prowadzenie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

- dane będą przetwarzane do
upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie
roszczeń

- do momentu wygaśnięcia
ważności lub usunięcia plików
cookies, wykorzystywanych

- nazwa firmy;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- podzespoły komputerowe,
- ustawienia,
- zainstalowane
oprogramowanie.

Rejestracja konta
Klienta
Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem Umowy
(artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO

5 lat po zakończeniu stosunków
gospodarczych z Klientem

- imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
- PESEL;
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
kraj),
- dane podmiotu
gospodarczego.

Przesyłanie
powiadomień dla Klienta

Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

-imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
- PESEL;
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
kraj),
- dane podmiotu
gospodarczego.

Zapewnienie obsługi klienta

Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO)

- 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

- 2 lata po ostatniej aktualizacji zapytania Klienta

- imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
-  adres (ulica, numer domu,
numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość,
kraj),
- dane podmiotu
gospodarczego,

Poprawne funkcjonowanie serwisu

Utrzymanie wydajności Serwisu i jego doskonalenie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

- 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

- Jak w komórce wyżej,
- Informacje na temat czynności wykonywanych
w serwisie (kliknięcia
przycisków, czas wizyt, odczytywane
powiadomienia, inne
informacje zależne od konkretnego przypadku
biznesowego).

Śledzenie wizyt w serwisie ze względów bezpieczeństwa

Ochrona i zabezpieczenie serwisu, interesy Klientów, zabezpieczenie bezpieczeństwa Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

- 3 lata

- ID użytkownika,
- Adres IP,
- Przeglądarka,
- Treści i adresy URL, z którymi łączy się Użytkownik,
- Data i godzina połączeń.

Ochrona Klientów przed użyciem ujawnionego hasła do logowania

Ochrona i zabezpieczenie serwisu, interesy Klientów, zabezpieczenie bezpieczeństwa Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 - Czas konieczny do sprawdzenia hasła przez Administratora

- ID użytkownika,

- Hasło Klienta.

Umożliwienie Klientowi zresetowanie hasła Ochrona i zabezpieczenie
serwisu, interesy Klientów,
zabezpieczenie
bezpieczeństwa Klienta
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
- 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem - imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- dane podmiotu
gospodarczego,
- hasło Klienta,
- ID użytkownika.
Nadzorowanie zgodności z regulaminami, umowami, polityką prywatności Ochrona i zabezpieczenie serwisu, interesy Klientów, zabezpieczenie bezpieczeństwa Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem - dane dotyczące transakcji,
- dane podmiotu
gospodarczego.
Rozpatrywanie wniosków dot. danych osobowych, Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO - Okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej działalności - imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- NIP;
- nazwa firmy.
Dostarczanie informacji do organów, odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa i innych instytucji państwowych, Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO - Okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. - imię i nazwisko;
- adres poczty
elektronicznej;
- numer telefonu;
- adres (ulica, numer domu,
numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj),
- NIP;
- nazwa firmy.

 

3.2. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).


3.3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe naszych klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające nam prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, agencje marketingowe, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania nam pomocy technicznej oraz operatorowi dostawy produktu) - udostępniamy zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  • dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających nam wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - udostępniamy zebrane dane osbowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  • Alibaba.com LTD (siedziba: 26/F, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, Chińska Republika Ludowa) - udostępniamy zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

3.4. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)
Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Ciebie reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Ciebie działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach Sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Tobie dopasowane do Ciebie treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować
przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący towarów i usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań.


3.5. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?
W celu korzystania z narzędzi Google, służących do tworzenia statystyk, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google.


Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

Innymi podmiotami, którym możemy przekazywać twoje dane na potrzeby wykorzystania narzędzi informatycznych i w celu generowania statystyk oraz konwersji reklam są następujące podmioty:

  • Meta Platforms, Inc., której serwery znajdują się w USA (siedziba: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA) dla Facebook pixel służącego do śledzenia konwersji z reklam portalu Facebook, optymalizowania ich na podstawie zebranych danych i statystyk oraz budowania listy odbiorców ukierunkowanej na przyszłe reklamy.
  • TikTok Technology Limited, której serwery znajdują się w Irlandii lecz docelowo dane trafiają do Chin (siedziba: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia.) na potrzeby śledzenia konwersji z reklam portalu TikTok, optymalizowania ich na podstawie zebranych danych i statystyk oraz budowania listy odbiorców ukierunkowanej na przyszłe reklamy.
  • Pinterest Inc., której serwery znajdują się w USA (siedziba: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA.) na potrzeby śledzenia konwersji z reklam portalu Pinterest, optymalizowania ich na podstawie zebranych danych i statystyk oraz budowania listy odbiorców ukierunkowanej na przyszłe reklamy.


4. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Na podstawie RODO masz prawo do:
a) dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są
przez nas na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane
są przez nas, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i
trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
d) sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.
e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w oparciu o nasz
prawnie uzasadniony interes, nie na podstawie zgody podmiotu danych),
osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Realizacja powyższych praw odbywa się na podstawie żądanie przesłane na adres poczty elektronicznej kontakt@grelie.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika. W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.


5. CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@grelie.pl. W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj.


6. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO


7. PLIKI COOKIES - INFORMACJE OGÓLNE
Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.


8. BEZPIECZEŃSTWO COOKIES
Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.


9. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
Stosujemy różne rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Pliki „cookies” o charakterze niezbędnym - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich nie moglibyśmy świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną. Pliki „cookies” o charakterze funkcjonalnym - są ważne dla działania strony internetowej ze względu na fakt, że służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona
internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika lub może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej oraz ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Pliki „cookies” służące uwierzytelnianiu - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Pliki „cookies” prowadzące analizy, badania czy audyt oglądalności - umożliwiają
właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.


10. CELE WYKORZYSTYWANIA COOKIES
Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
- konfiguracji Sklepu Internetowego;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1.
- dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich
zainteresowań.
- dostosowania wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.


Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami
prywatności wyżej wskazanych firm. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.


Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).